Fra A til Å. Eller noe midt imellom

Angvik Auto Fortolling AS ble etablert våren 2016 og er et selvstendig fortollingsselskap i Angvik Auto gruppen. Angvik Auto Fortolling er sertifisert for tolldeklarering mot Oslo og for direktefortolling mot en rekke grensepasseringstollsteder. Vi har tollagerbevilling klasse A, tilgang til kjølelager for lagring eller omlasting, og vi er sertifisert for dagsoppgjørsordningen. Vi har også tillatelse til å utføre elektronisk omberegning i Tvinn.

Angvik Auto Fortolling er lokalisert på Skjetten, i næringsdelen av Quality Hotel Olavsgaard, kun kort avstand fra vårt tollager og like utenfor Oslo. Her tar vi gjerne imot både nye og gamle kunder, og vi lover nytraktet kaffe til den som kommer innom og har lyst på.

Book et møte

Vi lover nytraktet kaffe til den som kommer innom og har lyst på.

Vi er for øyeblikket åtte ansatte med variert bakgrunn og kompetanse fra forskjellige bransjer. Angvik Auto Fortolling sine ansatte har lang erfaring fra fortollingsarbeid og som kjenner godt til de krav om kompetanse og fleksibilitet som stilles med hensyn til transport og fortolling.

Vår styrke ligger i vår samlede kompetanse og vår evne til å nytte denne positivt for våre kunder. Angvik Auto Fortolling tilbyr effektiv fortolling, stor fleksibilitet og god service. Våre ansatte har meget god kompetanse og kjennskap til fortolling av alle slags næringsmidler.

Vår kjernekompetanse ligger blant annet i fortolling av ferskvarer som frukt, grønnsaker, oster, skinker, planter og snittblomster, med de utfordringer disse varer og kundegrupper har.

Angvik Auto Fortolling ønsker å være en lærende bedrift med fokus på å stadig forbedre våre tjenester og heve kompetansen til våre ansatte. I starten av 2023 sikret vi alle nødvendige tillatelser til bruk av Tolletatens nye digitale melde- og opplysningssystem Digitoll. Vi er godt i gang med å tilpasse oss og vår fortollingsvirksomhet de nye normene innføringen av Digitoll medfører. Målet med digitoll er å fjerne tidkrevende og manuelle prosesser ved innførsel av varer til landet for næringslivet, og i april 2025 vil digitoll være obligatorisk innført for alle aktørene i næringslivet.


Fortollingstjenester

Importfortolling

Importfortolling er prosessen hvor varer som blir importert sikrer at de er i overensstemmelse med lokale lover og regler. Denne prosessen inkluderer vurdering av toll og avgifter, samt etterlevelse av importrestriksjoner og handelsavtaler. Her er en kortfattet beskrivelse av hva importfortolling innebærer:

Når varer ankommer et lands grense, må importøren eller en autorisert fortoller, som Angvik Auto Fortolling, deklarere varene til tollmyndighetene. Dette gjøres ved å fylle ut en tolldeklarasjon, som vanligvis inneholder detaljer om varenes art, verdi, og opprinnelse. Tollmyndighetene vil da vurdere om varene er tillatt innført, beregne og innkreve de nødvendige tollavgiftene og skattene, og deretter godkjenne varene for innførsel inn i landet.

Under denne prosessen sikrer vi at alle nødvendige dokumenter er korrekt utfylt og at alle relevante prosedyrer følges for å unngå forsinkelser og ekstra kostnader. Vår ekspertise sikrer at kundenes varer blir fortollet på en effektiv og kostnadseffektiv måte, i overensstemmelse med alle gjeldende forskrifter.

Tollager

Tollager klasse A (også kjent som et offentlig tollager) er et lager hvor importører kan lagre varer uten umiddelbart å betale toll og avgifter. Denne typen lager er åpent for enhver importør, og den som driver lageret har ansvaret for varene og for at tollbestemmelsene blir overholdt.

Når varer oppbevares på et tollager klasse A, utsettes betalingen av toll og avgifter til varene tas ut av lageret for bruk eller salg i Norge. Dette kan være økonomisk gunstig for importører ettersom de kan utsette utlegg av kostnader og forbedre likviditeten sin. Tollagerordningen gir også muligheten til å returnere varer uten å måtte betale toll og avgifter, eller sende dem videre til andre land uten å fortolle varene i Norge.

Det er strenge regler og prosedyrer for drift av tollager, og tollmyndighetene fører tilsyn med at regelverket overholdes. Transport- og logistikkvirksomheter som spesialiserer seg på import og fortolling av varer kan benytte seg av tollager klasse A for å tilby sine kunder mer fleksible og kostnadseffektive løsninger.

Tollkreditt

Tollkreditt er en ordning som tilbys av tollmyndighetene som tillater importører, eksportører og andre operatører å utsette betalingen av toll og avgifter. Denne ordningen gir bedrifter mulighet til å forbedre sin likviditet ved at de ikke umiddelbart trenger å betale toll ved tidspunktet for import, men i stedet kan gjøre det på et senere, fastsatt tidspunkt.

For å kunne benytte seg av tollkreditt, må vanligvis bedrifter oppfylle visse krav og bli godkjent av tollmyndighetene. Dette kan innebære en kredittsjekk og andre finansielle vurderinger for å sikre at bedriften er i stand til å betale de utsatte avgiftene. Bedriften må ofte også stille en garanti eller sikkerhet som kan brukes til å dekke eventuelle utestående tollkrav.

Ved å benytte seg av tollkreditt, kan bedrifter håndtere cash flow mer effektivt, ettersom de kan inngå i ordninger om å betale toll og avgifter månedlig i stedet for ved hver enkelt importtransaksjon. Dette kan også bidra til å redusere administrative kostnader siden bedriften håndterer færre transaksjoner.

Dagsoppgjør

Dagsoppgjør er en ordning som lar bedrifter samle opp toll- og avgiftsforpliktelser over en bestemt periode – typisk en dag – og deretter betale det akkumulerte beløpet i en enkelt transaksjon ved slutten av denne perioden.

I praksis betyr dette at en importør eller et fortollingsselskap kan fortolle varer flere ganger i løpet av dagen uten å måtte foreta en umiddelbar betaling for toll og avgifter hver gang. Ved dagens slutt vil bedriften motta en samlet faktura eller oppgjør for alle fortollingene som har blitt gjennomført, og betale denne i sin helhet.

Ved dagsoppgjør krever vi å ha mottatt innbetaling fra våre kunder første virkedag etter fortolling. Vi anbefaler alle våre kunder å søke om tollkreditt

Omberegning

Omberegning er prosessen med å korrigere eller justere verdien av varer som allerede har blitt fortollet. Dette kan skje av ulike årsaker, som feil i den opprinnelige tolldeklarasjonen, feil eller korrigert vekt på varen, endringer i varenes verdi etter fortollingen (for eksempel på grunn av skade eller feil), eller endringer i tollsatsene eller valutakursene som ble brukt til å beregne tollen.

Prosessen for omberegning involverer følgende steg:

 • Identifisering av feil: En feil eller behov for justering blir oppdaget etter at varene er fortollet.
 • Søknad om omberegning: Importøren eller deres representant må ofte inngi en formell søknad om omberegning til tollmyndighetene, inkludert dokumentasjon som støtter behovet for justeringen.
 • Vurdering av tollmyndighetene: Tollmyndighetene vil vurdere søknaden og avgjøre om omberegningen er berettiget.
 • Tolltilbakebetaling eller -etterbetaling: Avhengig av resultatet av omberegningen, kan importøren enten motta en tilbakebetaling hvis for mye toll ble betalt, eller bli pålagt å betale ytterligere toll hvis det opprinnelige beløpet var for lite.

Omberegning kan være en kompleks prosess, ettersom den kan kreve innsamling og presentasjon av detaljert informasjon om varene og transaksjonene de er en del av. Dessuten kan det være tidsfrister for når en omberegning kan kreves etter den opprinnelige tolldeklarasjonen. Angvik Auto Fortolling kan bistå med dette ved behov.

Lastebil som kjører på landevei

Vil du samarbeide med oss?

Vi tilbyr kartlegging og gjennomgang av dine fortollingsbehov, og bistår også med både veiledning og rådgivning. Ta kontakt og book et møte, så stiller vi med både nytraktet kaffe og uformell, personlig service i lokalene våre på Skjetten.

Viktig å vite

Dokumentasjon til fortolling

Importør bærer det fulle ansvar for å legge frem korrekt dokumentasjon og bidra med nøyaktige opplysninger om forsendelsen. Alle nødvendige opplysninger for å få utført tollbehandling og fortolling, skal klart fremgå av:

 • Faktura
 • Proformafaktura
 • Fraktbrev
 • Sertifikater
 • Lisenser

Ved importfortolling stilles det spesifikke krav til hva en faktura skal inneholde samt til alt av dokumentasjon som kreves.

 • Varebeskrivelse, fortrinnsvis med klassifisering/tolltariffering
 • Produktdatablad
 • Tillatelser
 • Lisenser
 • Avgjørelser
 • Særavgifter
 • Restriksjoner
Viktige å vite om fortolling av næringsmidler
 • Helse- og sikkerhetsstandarder: Næringsmiddelimport er underlagt strenge regler og forskrifter for å sikre at maten som kommer inn i landet er trygg for bruk. Dette inkluderer krav til hygiene, kvalitet, emballasje og merking.
 • Toll og avgifter: I tillegg til helse- og sikkerhetsinspeksjoner, kan det også påløpe tollavgifter på importerte matvarer. Disse avgiftene kan variere avhengig av produktet og landet det importeres fra.
 • Importlisenser og sertifikater: Noen næringsmidler kan kreve spesielle tillatelser, lisenser eller sertifikater for å bli importert lovlig. Disse dokumentene bekrefter ofte at produktet overholder spesifikke standarder og krav.
 • Tid og prosedyrer: Prosessen med fortolling av næringsmidler kan ta tid, spesielt hvis det er behov for spesifikke inspeksjoner eller dokumentasjon. Det er viktig å være godt forberedt og å sørge for at all nødvendig dokumentasjon er i orden.
 • Importørens ansvar: Det er importørens ansvar å sikre at alle nødvendige dokumenter og tillatelser er på plass før importen skjer. Dette kan inkludere sertifikater fra opprinnelseslandet, merking i samsvar med lokale regler, og betaling av eventuelle avgifter.
Customs clearance of food products

Regarding the customs clearance of food products, it's essential to be aware of several crucial points to ensure compliance and facilitate a smooth process:


Health and Safety Standards: Food imports are subject to strict rules and regulations to ensure that the food entering the country is safe for consumption. This includes requirements for hygiene, quality, packaging, and labeling.

Duties and Taxes: Besides health and safety inspections, imported food products may also be subject to customs duties. These fees can vary depending on the product and the country of origin.

Import Licenses and Certificates: Some food products may require special permits, licenses, or certificates to be legally imported. These documents often verify that the product complies with specific standards and requirements.

Time and Procedures: Customs clearance for food products can be time-consuming, especially if specific inspections or documentation are required. It's important to be well-prepared and ensure all necessary documentation is in order.

Importer's Responsibility: Before importing, it is the importer's responsibility to ensure that all necessary documents and permits are in place. This may include certificates from the country of origin, compliance with local labeling rules, and payment of applicable fees.

Hvorfor velge oss?

Ekspertise og erfaring: Angvik Auto Fortolling kan skilte med lang erfaring innen tolltjenester og fortollingsprosesser. Vi har grundig kjennskap til tollregler og prosedyrer, og kan hjelpe våre kunder med å navigere gjennom dem på en effektiv måte.

Tidsbesparelse: Å takle tollpapirarbeidet kan være tidkrevende og komplisert, spesielt for personer eller bedrifter som ikke er kjent med prosessen. Angvik Auto Fortolling kan hjelpe med å håndtere alle de nødvendige formalitetene, slik at kundene kan bruke tiden sin på andre viktige oppgaver.

Kostnadseffektivitet: Feil i tollbehandlingen kan føre til unødvendige utgifter. Angvik Auto Fortolling kan hjelpe kundene med å unngå slike feil og minimere kostnadene som er knyttet til fortollingsprosessen.

Skreddersydde løsninger: Hver kundes behov kan variere, og Angvik Auto Fortolling tilbyr skreddersydde løsninger for å imøtekomme individuelle krav. Dette kan inkludere alt fra å håndtere spesifikke dokumenter til å tilby rådgivning om tollspørsmål.

Pålitelighet og tillit: Angvik Auto Fortolling har en etablert og pålitelig «track record» når det gjelder å hjelpe kundene med fortollingsprosessen. Dette mener vi bidrar til å skape tillit hos kundene, og de kan føle seg trygge på at prosessen blir håndtert på en profesjonell måte.

Uformell og personlig service: Angvik Auto Fortolling er opptatt av å yte god og personlig service ved å skape gode og uformelle relasjoner til våre kunder. Å ha en god relasjon til våre kunder mener vi er viktig for et godt og langvarig samarbeid.

Book et møte

Angvik Auto Fortolling er lokalisert på Skjetten, i næringsdelen av Quality Hotel Olavsgaard, kun kort avstand fra vårt tollager og like utenfor Oslo. Her tar vi gjerne imot både nye og gamle kunder, og vi lover nytraktet kaffe til den som kommer innom og har lyst på.

Vi er tilgengelige på både telefon og e-post, og ser frem til å høre fra deg.


Angvik Auto Fortolling AS

Hvamstubben 17

2013 Skjetten


E-post: customs@angvikauto.no
Telefon: +47 21 41 76 70

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.