Nedenfor har vi samlet informasjon om vår virksomhet og viktige hensyn som transportkjøpere bør vurdere før, under og etter transportoppdraget. Skulle du ikke finne den informasjonen du var ute etter, er det bare å ta kontakt med oss. 

Før transporten

Er vi en match?

For at du skal kunne svare på det, bør vi kanskje informere kort om hva vi gjør mest av. Primært spesialiserer vi oss på deltransporter av kjølevarer. Selv om vi også håndterer tørrvarer og frysevarer, er vår flåte utelukkende utstyrt med kjølebiler, og vi fokuserer hovedsakelig på transport av ferskvarer med begrenset holdbarhet. Dette innebærer strenge krav til effektiv distribusjon og levering til avtalt tid. Mange av våre kunder har outsourcet hele eller deler av sitt transportbehov til oss, og benytter våre skreddersydde løsninger ukentlig gjennom hele året.

Våre kunder er hovedsakelig norske importører som spesialiserer seg på frukt, grønnsaker, oster, skinker, pølser, fersk pasta, ferske pizzabunner og andre delikatesser som du vanligvis finner i ferskvaredisker landet over. I løpet av en gjennomsnittlig uke administrerer vi transportoppdrag fra en rekke steder i Europa, hvor disse varene eksporteres fra.

Vi bistår også gjerne med fortolling av varen ved ankomst til Norge. Les mer om dette lenger ned.

Behov og avtale

Før vi kan starte med det første transportoppdraget, er det nødvendig å kartlegge kundens behov og etablere klare avtaler om vilkårene. Når vi får henvendelser fra nye kunder, er det nyttig å ha så mye informasjon som mulig om deres behov:

 • Hvilke produkter?
 • Hvor fra?
 • Hvor til?
 • Hvor ofte?
 • Hvor mye?

Denne informasjonen er viktig for å kunne tilby det beste tilbudet og skreddersy løsningen til kundens spesifikke krav.

Har vi allerede en gjeldende avtale, kan bestillinger gjøres fortløpende.

Bestilling av transport

Bestilling av transport sendes fortrinnsvis på e-post til import@angvikauto.no eller eksport@angvikauto.no

Informasjon om oppdraget

Et minimum av informasjon er vi trenger for å starte et transportoppdrag er:

 • Korrekt hente- og leveringsadresse, samt åpningstider til disse.
 • Informasjon om selger og kjøper.
 • Hvor mange paller som skal hentes og størrelsen på pallene.
 • Vekt på sendingen.
 • Hvilke produkter.
 • Hvilke krav som stilles til temperatur under transporten.
Krav til dokumentasjon

For å transportere en sending fra utlandet til Norge, stilles det en del krav til dokumentene som følger varen. I noen tilfeller er det nok med en riktig utfylt handelsfaktura fra avsender til mottaker, så kan vi ta oss av resten. I andre tilfeller er ikke dette nok, og her gjelder det å være oppmerksom på gjeldende regelverk. 

Som importør er det vanlig å betale toll, merverdiavgift og særavgifter ved innførsel av visse typer varer til Norge. Regelverket kan variere avhengig av verdien på forsendelsen og tidspunktet på året. Som mottaker av varen, hviler ansvaret på deg for å sikre korrekt innførsel og fortolling av varen. Spør oss om du er usikker på hva som trengs, vi hjelper deg gjerne!

Opprinnelsesdokumentasjon

Kjøper du varer omfattet av en frihandelsavtale kan du kvalifisere for nedsatt tollavgift eller tollfrihet. For å oppnå disse tollfordelene må det vedlegges dokumentasjon på varens opprinnelse.

De to vanligste formene for opprinnelsesbevis er:

 • EUR.1 - varesertifikat utfylt fra eksportør og signert av eksportlandets tollmyndigheter.
 • Fakturaerklæring - også kalt opprinnelseserklæring.

En fakturaerklæring kan brukes av enhver eksportør hvis verdien på varene er under EUR 6000. For autoriserte eksportører finnes det ingen øvre verdigrense.

Fakturaerklæringen tilbyr flere fordeler og forenkler eksportprosessen betydelig. Denne erklæringen skal påføres direkte på fakturaen (eller et annet relevant handelsdokument) av eksportøren. Formålet er å dokumentere produktets opprinnelsesstatus for både importøren og de relevante myndighetene.

Vi anbefaler våre kunder å diskutere dette temaet grundig med sine leverandører, spesielt hvis det forekommer regelmessige og omfattende handler. Det er viktig å oppmuntre leverandøren til å bli en autorisert eksportør. Dette gir betydelige fordeler for alle parter, inkludert:

 • Forenklede tolldokumenter: Mindre byråkrati og raskere håndtering av tolldokumenter.
 • Selvdeklarering av varenes opprinnelse: Kan erklære varenes opprinnelse direkte på fakturaen, uten å trenge formelle opprinnelsesbevis som EUR.1.
 • Raskere fortolling: Effektiviserer fortollingsprosessen
 • Kostnadsbesparelser: Mindre administrativt arbeid sparer tid og penger.
 • Økt kundetillit: Signaliserer profesjonalitet og pålitelighet.


Les mer om fakturaerklæringer, autoriserte eksportører og se eksempler på følgende nettsteder:

EU – Invoice declaration

EU – Approved exporters

Toll.no - Opprinnelsesbevis

Fortolling av varen

Innførsel av varer til Norge uten tilstrekkelig dokumentasjon eller varer som ikke blir korrekt fortollet, kan få store økonomiske konsekvenser. Derfor er det viktig at det er avklart allerede før transporten starter hvem som skal fortolle sendingen ved ankomst Norge. Videre bør det legges vekt på å sikre korrekt dokumentasjon allerede under planleggingsstadiet for et transportoppdrag.

Angvik Auto Fortolling AS ble grunnlagt våren 2016 som en selvstendig enhet innen Angvik Auto-gruppen. Selskapet har etablert seg som en pålitelig aktør innen fortolling, og legger vekt på effektivitet, stor grad av fleksibilitet og god service. Våre dedikerte medarbeidere har betydelig kompetanse og ekspertise innen diverse kategorier av varer, inkludert næringsmidler, frukt, grønnsaker, planter og blomster.

Les mer om Angvik Auto Fortolling og tjenestene vi tilbyr under eget avsnitt i denne linken.

Angvik Auto samarbeider med flere norske speditører når det kommer til fortolling for våre kunder, men den mest effektive samarbeidspartneren er vårt eget datterselskap, Angvik Auto Fortolling. Når vi håndterer både transport og fortolling, gir dette den mest optimale løsningen for deg som kunde.

Selve transporten

Henting og levering

Det må være mulig å hente og levere godset med en standard 17 meter semitrailer uten lift eller annet spesialutstyr. Lasting og lossing skal være fra rampenivå, og dette utføres normalt sett ikke av våre sjåfører med mindre det er særskilt avtalt.

For å sikre en smidig transportprosess, er det viktig å få tidlig beskjed hvis det ikke er tilgjengelige fasiliteter for direkte henting eller levering. Dette gir oss muligheten til å organisere henting til terminal eller levering fra terminal etter behov.

Paller og palletyper

Vi har i all hovedsak to typer paller i transport mellom kontinentet og Norge, og alle våre priser er gitt med utgangspunkt i pris pr. palleplass. En standard europall på 120 x 80 cm er den vanligste typen, men storpaller på 120 x 100 cm (også kalt fruktpall, importpall og en rekke andre navn) er også mye brukt. Merk at det er internasjonale standarder for behandling og merking av paller som brukes i varehandelen.

Uansett palletype skal maksimum høyde være 240 cm og emballasjen skal ikke stikke utenfor målene til selve pallen. Pallene skal være stabile og rette uten overheng, og lasting og lossing må være mulig uten fare for at pallen kan velte eller ta skade av vanlig håndtering. 

Alle paller betraktes av oss som en del av emballasjen og inngår derfor i transaksjonen mellom selger og kjøper. Vi tilbyr ikke pallebytte ved henting eller levering, med mindre dette er tydelig avtalt på forhånd.

Vekt og begrensninger

Den maksimalt tillatte totalvekten for vogntog i Norge er 50 tonn, mens i sentrale land i Europa opereres det med lavere totalvekt. For eksempel har Spania, Italia, Østerrike, Frankrike, Sveits og Tyskland en maksimalt tillatt totalvekt på 40 tonn. På import- og eksportsendinger på tvers av landegrenser må vi dermed forholde oss til de lovene og reglene som gjelder i de landene vi kjører. Litt avhengig av type bil, trailer og utstyrsnivå, kan vi laste ca 21.500 - 22.000 kilo brutto på en standard trailer gjennom Europa.

Omregnet i paller vil det si ca 660 kilo brutto pr. europall, eller 840 kilo brutto pr en storpall. Sendinger med avvik i forhold til dette vil kunne få et tillegg i prisen, særlig hvis avviket er så stort at vi ikke får utnyttet den totale plassen i traileren.

Emballasje

Godset skal være forsvarlig emballert og egnet for transport på vei over lengre strekninger. Angvik Auto AS har ingen plikt til å erstatte skader forårsaket av dårlig eller utilstrekkelig emballasje. En av de skadetypene vi ser oftest, er skade i de nederste lagene på paller med forholdsvis tunge varetyper, som appelsiner, meloner, pærer og lignende. Det lastes ofte for høyt og for tungt, og emballasjen kan dessuten være av for dårlig kvalitet i forhold til de belastninger den utsettes for. Vi godtar ingen krav om erstatning i tilfeller der godset ikke er forsvarlig emballert i forhold til vekt etc.

Temperatur

Det er viktig at godset er tilstrekkelig nedkjølt til riktig temperatur før henting. Varer som ikke oppfyller de nødvendige temperaturkravene ved lastetidspunktet, vil ikke bli bedre under transport til mottakeren. Feil temperatur under lasting vil påvirke kvaliteten på de berørte varene og ha en ugunstig innvirkning på andre varer som allerede har riktig temperatur. Det er derfor avgjørende å sikre riktig temperatur før transporten starter.

Flere av våre trailere er utstyrt med to temperatursoner, konstant temperaturovervåkning og muligheter for uttak av sted- og temperaturlogg til enhver tid. Dermed kan vi i de fleste tilfeller dokumentere hvilken temperatur en sending har hatt under transporten ved forespørsel.

Vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at de forskjellige varetypene skal transporteres ved korrekt temperatur. Standard kald sone vil som regel være innstilt på +2-4 °C, mens standard varm sone vil være innstilt på +8-12 °C. Frysevarer kjøres på -18 °C eller kaldere.

Vi har 30 års erfaring med transport av temperaturregulert gods, og vi vet godt hvilken temperatur de forskjellige produktene krever. Har du helt spesifikke krav når det gjelder temperatur på dine sendinger må det informeres om og avtales på forhånd.

Merking av gods

All last skal merkes i samsvar med transportdokumentet, inkludert opplysninger om avsender og mottaker. Merkingen må være tydelig og holdbar. Vanligvis blir varer transportert til flere ulike mottakere i samme trailer, og korrekt merking av lasten er avgjørende for å sikre at riktig vare blir levert til riktig destinasjon.

Etter transporten

Faktura og kreditt

Faktura fra oss blir sendt som EHF-faktura eller som e-post i henhold til avtale. CMR, fraktbrev eller andre vedlegg blir ikke automatisk sendt sammen med fakturaen, men kan ettersendes på forespørsel. 

Ved forsinket betaling blir renter beregnet i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. Eventuelle innsigelser mot fakturaen må fremsettes skriftlig innen åtte dager etter at fakturaen er mottatt.

Variable tillegg

Med ustabile markeder og volatile priser på både valuta og olje / drivstoff de siste årene, har vi siden 2020 justert våre priser ved hjelp av variable valutatillegg og drivstofftillegg. Begge tilleggene justeres den første i hver måned, og beregnes ut fra gjennomsnittskurs på henholdsvis norsk krone mot EUR og prisen på europeisk diesel foregående måned.

Skade og reklamasjon

Godset skal undersøkes av mottaker ved ankomst, og synlige avvik må anmerkes i CMR eller fraktbrev. Gjøres ingen anmerkninger ansees godset som mottatt i god behold. Skulle det vise seg at godset likevel har skjulte skader eller mangler, må Angvik Auto informeres om dette skriftlig innen åtte dager etter at godset er mottatt.

Forsikring og ansvar

Angvik Auto sitt transportansvar er begrenset etter vegfraktloven, CMR-konvensjonen, og NSAB 2015. Vår speditøransvarsforsikring dekker altså ikke ansvar ut over det som følger av disse bestemmelsene. Kunden kan av den grunn ha behov for å tegne egne transport-, vare- og / eller lagringsforsikringer.

Annen informasjon

Incoterms® 2020 – leveringsbetingelser

Incoterms® er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner. Incoterms beskriver hvem som bærer ansvaret, risikoen og kostnadene i forbindelse med en transaksjon, og når ansvaret går over fra selger til kjøper. Valget av Incoterms skal være oppført i handelsfakturaen.

Dette er de syv vanligste leveringsbetingelsene på veitransport:

EXW (Ex Works)

 • Selger: Leverer varene på sin egen lokasjon (fabrikk, lager, etc.). Selgeren har ingen ansvar for transport.
 • Kjøper: Tar fullt ansvar for transporten fra selgerens lokasjon, inkludert lasting, transport, fortolling og levering til endelig destinasjon.

FCA (Free Carrier)

 • Selger: Leverer varene til en avtalt lokasjon (kan være selgers lokasjon) og klarerer varene for eksport. Ansvarlig for lasting på transportmiddel.
 • Kjøper: Tar over ansvaret så snart varene er levert til det første transportmiddelet, står for all videre transport og importprosedyrer.

CPT (Carriage Paid To)

 • Selger: Betaler transportkostnadene til den avtalte destinasjonen, men risikoen overføres til kjøperen når varene overleveres til første transportør.
 • Kjøper: Tar over risikoen ved første transportmiddels overtagelse, inkludert importklarering og videre transport til endelig destinasjon.

CIP (Carriage and Insurance Paid to)

 • Selger: Ligner på CPT, men selgeren må også sørge for transportforsikring for varene under transport.
 • Kjøper: Tar over risikoen ved første transportmiddels overtagelse, men selgeren sørger for forsikring. Kjøperen står for importklarering og videre transport.

DAP (Delivered at Place)

 • Selger: Står for all transport og leverer varene på avtalt sted ved destinasjonen, men uten å klarere for import.
 • Kjøper: Tar over ansvaret ved destinasjonen, inkludert importklarering og eventuell videre transport inne i landet.

DPU (Delivered at Place Unloaded)

 • Selger: Ligner på DAP, men inkluderer også ansvar for lossing av varene ved avtalt destinasjon.
 • Kjøper: Ansvarlig for importklarering etter at varene er losset, samt eventuell videre transport fra leveringsstedet.

DDP (Delivered Duty Paid)

 • Selger: Har det største ansvaret under denne Incoterm. Selgeren står for all transport, eksport- og importklarering, skatter, avgifter og levering til avtalt sted.
 • Kjøper: Tar over varene etter at de er levert og klarert på avtalt sted.


Bruken av riktige Incoterms er avgjørende i internasjonal handel av flere grunner:

 • Klarhet og Forutsigbarhet: Incoterms gir en klar definisjon av ansvarsfordeling mellom kjøper og selger. Dette omfatter kostnader, risiko, transport, forsikring, tollklarering og andre forpliktelser. Når begge parter forstår sine forpliktelser, reduseres risikoen for misforståelser og konflikter.
 • Risikostyring: Incoterms bestemmer det eksakte punktet hvor risikoen overføres fra selger til kjøper. Dette hjelper begge parter til å forstå og forberede seg på risikoene som er involvert i transporten av varer, og til å forsikre seg tilsvarende.
 • Kostnadskontroll: Ved å bruke Incoterms kan bedrifter mer nøyaktig beregne totalprisen for en handel. Dette inkluderer kostnader for transport, forsikring, og eventuelle toll- og skatteutgifter. Dette er viktig for budsjettplanlegging og prisfastsettelse.
 • Internasjonal Standardisering: Incoterms er internasjonalt anerkjente og brukes over hele verden. Dette forenkler handel på tvers av landegrenser ved å tilby et felles sett av regler og vilkår, noe som er spesielt viktig i land med forskjellige handelspraksiser og lovgivninger.
 • Juridisk Sikkerhet: I tilfelle av en tvist gir Incoterms en juridisk ramme som kan bidra til å løse saken. Ved å referere til internasjonalt anerkjente termer, kan bedrifter forsvare sine posisjoner i rettssaker eller forhandlinger.
 • Effektivitet i Logistikkplanlegging: Forståelse av Incoterms bidrar til mer effektiv logistikkplanlegging. Bedrifter kan planlegge transport, lagerhold og distribusjon mer effektivt når de vet nøyaktig hvem som har ansvar for hver del av forsyningskjeden.

Å velge feil Incoterm kan føre til økonomiske tap, juridiske problemer, forsinkelser i leveransen, og skade på forretningsforhold. Derfor er det viktig for bedrifter, spesielt i transport- og logistikkbransjen, å forstå og anvende riktige Incoterms i sine handelsavtaler.

Du kan laste ned en forenklet versjon av Incoterms® 2020 HER

NSAB 2015 - Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser

Alle våre oppdrag utføres i henhold til NSAB 2015.

Vi anbefaler alle våre kunder å sette seg inn i dette avtaleverket.

Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser (NSAB 2015) er et standarddokument som regulerer forholdene mellom speditører (frakt- og transportformidlere) og deres kunder i Norden, som inkluderer Norge, Sverige, Danmark og Finland. Dokumentet gir en omfattende juridisk ramme for transportavtaler og har som formål å skape klarhet og enighet om ansvar og plikter i godstransport.

NSAB 2015 inneholder bestemmelser knyttet til speditørens ansvar for gods under transport, herunder begrensninger på dette ansvaret, samt regler for erstatning og forsikring ved eventuelle skader eller tap av gods. Dokumentet fastsetter også tidsfrister for å melde krav og andre viktige frister i transportprosessen.

Dette standarddokumentet er en verdifull ressurs for å sikre at både speditører og deres kunder har klare retningslinjer og forventninger når det gjelder logistikktjenester og godstransport til og fra Norden. Det bidrar til å minimere tvister og misforståelser i bransjen og gir en solid juridisk basis for transportavtaler i regionen.

Last ned fullstendig utgave av avtaleverket her:

NSAB 2015 – Norsk

NSAB 2015 - English

Har du flere spørsmål?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.